Čištění a pravidelné prohlídky spalinových cest

Čištění a pravidelné prohlídky spalinových cest:

Pokud budete mít poškozenou nebo neudržovanou střechu, pojišťovna Vám případné škody, vzniklé například zatékáním uhradí. Pokud máte neudržovaný nebo poškozený komín, shoří Vám i ta střecha nad hlavou (raději nehovořím o přímém ohrožení zdraví a života) a pojišťovna se s Vámi nebude vůbec bavit.

Je tedy ve Vašem vlastním zájmu pečovat o komín, který je vlastně srdcem Vašeho domu co nejlépe.

Nařízení vlády č. 91 /2010 Sb.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných a znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku :

VÝKON PŘIPOJENÉHO SPOTŘEBIČE PALIV

 

ČINNOST

DRUH PALIVA A PŘIPOJENÉHO SPOTŘEBIČE PALIV

PEVNÉ

 

 

KAPALNÉ

 

 

PLYNNÉ

CELOROČNÍ PROVOZ

SEZÓNNÍ PROVOZ

 

Do 50 kW

Čištění spalinové cesty

3 x

2 x

3 x

1 x

Kontrola spalinové cesty

1 x

1 x

1 x

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

1 x

1 x

1 x

 

Nad 50 kW

Kontrola a čištění spalinové cesty

2 x

1 x

1 x

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

2 x

1 x

1 x

Čištění spotřebiče paliv

2 x

Nejméně podle návodu výrobce

 

Doplňující pravidla k tabulce:

 

  1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
  2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
  3. Při  kontrolách  a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
  4. Při  kontrolách  a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
  5. Pojistný (rezervní) komín, používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
  6. Spalinová  cesta  určená  pro  odvod  spalin ze spotřebiče na pevná paliva  sloužícího  v  živnostenské  provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
  7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
  8. Čištění  spotřebiče  na  pevná  paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně  je  možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát  za  rok,  a  to  za  podmínky,  že  budou  prováděny  jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.